Privacybeleid

 

Dunamis Coaching is onderdeel van Leonie Nuijen Coaching.

 

Leonie Nuijen Coaching, gevestigd aan de Noorderwijkweg 3A, 1943DG te Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Artikel 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden rechten voor belanghebbende en verder strekkende verplichtingen voor verwerker/ verantwoordelijke/ beheerder alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vind je mijn verklaring ten aanzien van de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens als ook mijn disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

 

Artikel 2. Definities

 1. Belanghebbende:
 • de bezoeker van mijn website;
 • cliënt die gebruik maken van mijn diensten;
 • bezoeker van mijn social media kanalen;
 • aanvrager van mijn diensten /producten of documenten en / of ontvanger van mijn documenten.
 1. Verwerker / verantwoordelijke / beheerder: Leonie Nuijen Coaching, hierna te noemen LNC.
 2. Verwerken: onder verwerken wordt onder andere verstaan:
 • het verzamelen;
 • het vastleggen;
 • het ordenen;
 • het structureren;
 • het opslaan, het bijwerken;
 • het wijzigen;
 • het opvragen;
 • het raadplegen;
 • het gebruiken;
 • het doorzenden;
 • het verspreiden of op andere manieren ter beschikking stellen;
 • combineren;
 • afschermen;
 • wissen;
 • vernietigen,

van (persoons)gegevens. 

 1. (Persoons)gegevens: onder persoonsgegevens wordt informatie over een belanghebbende (een geïdentificeerd persoon of een identificeerbaar persoon) verstaan, te weten:
 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres (zowel zakelijk als privé);
 • identificatienummers (personeelsnummers en klantnummers);
 • portretten;
 • leeftijd;
 • geboortedatum;
 • overige informatie,

die terug te leiden is naar een specifiek persoon.

 

Artikel 3. Actief verstrekken van gegevens

 1. Belanghebbende kan via mijn website en social media kanalen van LNC zijn of haar gegevens achterlaten. De gegevens die belanghebbende hierop achterlaat zullen uitsluitend door LNC gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
 1. De in lid 1 genoemde zaken die door LNC worden bewaard zijn:
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres uit het contactformulier zodat LNC contact kan opnemen met betrokkene;
 • Naam, e-mailadres en IP-adres uit het contact formulier, om een relatie te kunnen opbouwen met leads;
 • Bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, bankrekeningnummer, BTW-nummer, KVK-nummer, e-mailadres, telefoonnummer om een factuur te kunnen sturen en om verdere administratieve redenen;
 • Gegevens over activiteiten van belanghebbende op de website(s) van LNC;
 • Gegevens van surfgedrag van belanghebbende op de website(s) van LNC;
 • Internetbrowser en apparaat type.
 1. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze zelf door belanghebbende zijn verstrekt.
 2. Het is mogelijk dat gegevens in de database van LNC worden opgenomen die via een ander kanaal dan de website zijn verkregen. Hierbij moet gedacht worden aan contact via de telefoon, whatsapp, e-mail, social media of een derde. Ook hierbij geldt dat de door belanghebbende actief verstrekte gegevens uitsluitende zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
 3. LNC heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van de website bezoeker die jonger is dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders, verzorger of voogd. LNC wil benadrukken dat zij niet kan controleren of belanghebbende16 jaar of jonger is. LNC raadt ouders aan om betrokken te zijn en te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen, zodat verzamelen van gegevens zonder toestemming van de ouders wordt voorkomen.
 4. Wanneer belanghebbende ervan overtuigd is dat LNC zonder toestemming heeft verzameld van belanghebbende zelf of van iemand die 16 jaar of jonger is, verzoekt LNC belanghebbende contact op te nemen met LNC via info@dunamiscoaching.nl voor verwijdering van deze gegevens.

 

Artikel 4.

LNC zal indien noodzakelijk de door belanghebbende verstrekte gegevens controleren in de registers van de KVK om de juistheid van de gegevens te controleren.

 

Artikel 5. Reden van verwerking

De onder artikel 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor:

 • de verwerking van een door belanghebbende actief ingediend verzoek;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • het kunnen onderhouden van een relatie met betrokkene;
 • het onderling communiceren met belanghebbende;
 • het afstemmen van producten en diensten op de vraag van belanghebbende;
 • het uitvoeren van eventuele geldigheidscontroles zoals beschreven in artikel 4.

 

Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming

LNC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

 

Artikel 7. Verwerking van gegevens

 1. Alle (persoons)gegevens die LNC van belanghebbende krijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze (persoons)gegevens zijn of worden verkregen, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens door de belanghebbende actief zijn achtergelaten. Tevens geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt de door belanghebbende actief zijn achtergelaten.
 2. Uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

 

Artikel 8. Delen van (persoons)gegevens met derden

 1. LNC deelt uitsluitend (persoons)gegevens van belanghebbende met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, dienst of toesturen van informatie. LNC deelt (persoons)gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan een (eventuele) wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die gegevens van belanghebbende verwerken in opdracht van LNC wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor dezelfde beveiliging van (persoons)gegevens van belanghebbende alsmede vertrouwelijke omgang van (persoons)gegevens van betrokkene.
 3. LNC is verantwoordelijk voor het op de juiste manier van verwerken. LNC verstrekt enkel (persoons)gegevens van belanghebbende aan derden als belanghebbende hiervoor nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. LNC maakt onder andere gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens LNC: Jouwweb analytics, e-boekhouden.nl.

 

Artikel 9. Beveiliging en bescherming van jouw gegevens

 1. Verstrekte gegevens via de website van LNC wordt uitsluitend overgedragen via een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde te verzenden dan wel te ontvangen data niet kan onderscheppen. Belanghebbende herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar “slotje” bovenin de adresbalk van de webbrowser.
 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL-beveiligde server. Voorgenoemde omgevingen worden wel gedeeld met een online toegankelijke systeem.
 3. LNC neemt de bescherming van belanghebbende serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als belanghebbende het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan belanghebbende contact opnemen met info@dunamiscoaching.nl

 

Artikel 10. Recht op inzage

 1. Zodra belanghebbende is opgenomen in een database van LNC, bewaart LNC de gegevens van belanghebbende.
 2. Belanghebbende kan en mag altijd een verzoek ter inzage van de gegevens indienen bij LNC. LNC zal hierop een overzicht,  met de gegevens zoals die door LNC zijn vastgelegd, aan belanghebbende verstrekken.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van belanghebbende om zijn / haar gegevens actueel te houden door tijdig (noodzakelijke) wijzigingen door te geven.

 

Artikel 11. Recht op vergetelheid

Belanghebbende heeft recht op vergetelheid en kan LNC door middel van een schriftelijk verzoek vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van LNC. LNC zal altijd gehoor geven aan dit verzoek tenzij:

 • er nog sprake is van een lopende overeenkomst tussen belanghebbende en LNC;
 • wanneer LNC wettelijk verplicht is om de gegevens een bepaalde tijd te bewaren.

 

Artikel 12. Gebruik website

 1. LNC maakt voor haar website gebruik van actieve hosting door een derde partij met als doel een veilige omgeving voor elke bezoeker. LNC spant zich in voor een veilige omgeving en zal eventuele onderdelen die betrekking hebben tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derde partijen die ervoor zorgen dat betaalprocessen verlopen via een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding.
 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en LNC voor de schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn: gebruik van onveilige WIFI-netwerken, out-of-date virus en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, effecten van phishing etc.
 3. De websites van LNC zijn steevast beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS verbinding. Deze is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser. Wanneer dit slotje niet zichtbaar is, verzoekt LNC de bezoeker om dit onmiddellijk kenbaar te maken via info@dunamiscoaching.nl daarnaast verzoekt LNC de bezoeker uitdrukkelijk om geen gegevens achter te laten.

 

Artikel 13. Procedure datalekken

Wanneer zich onverhoopt de onwenselijke situatie voordoet dat door het toedoen van kwaadwillenden de dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken, zal LNC conform de met betrokken partijen gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen. Dit houdt in dat LNC een potentiële datalek zal rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige zal  inschakelen om het probleem vast te stellen en te laten verhelpen. Daarnaast stelt LNC de in haar database opgenomen personen op de hoogte stellen van deze lek.

 

Artikel 14. Informatie op de website

De informatie op de website(s) van LNC zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Dit neemt niet weg dat de op de website(s) vermelde informatie ook een momentopname kunnen zijn. De informatie op de website(s) van LNC informatief van aard. Aan eventuele type- en spelfouten kunnen geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

 

Artikel 15. Cookies

LNC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van belanghebbende / bezoeker. LNC gebruikt de cookies puur voor technische functionaliteit zodat de website naar behoren werkt en blijft werken en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van belanghebbende / bezoeker onthouden wordt. Cookies worden ook gebruikt om de website werking te optimaliseren. Daarnaast plaatst LNC cookies om het surfgedrag van belanghebbende / bezoeker bij te houden zodat LNC de website hierop kan optimaliseren en op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Belanghebbende / bezoeker van de website kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan belanghebbende /bezoeker alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn/haar browser verwijderen.

 

Privacybeleid Leonie Nuijen Coaching versie 1 februari 2021