Algemene voorwaarden Dunamis Coaching

Dunamis Coaching is de handelsnaam van Leonie Nuijen Coaching

 

Definities en begrippen

 

Leonie Nuijen Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 81329377 levert Leonie Nuijen Coaching onder de naam Dunamis Coaching diensten op het gebied van coaching, trainingen en advies aan particulieren en bedrijven.

 1. Opdrachtgever: de persoon, personen, instantie of vertegenwoordiger van instantie die een opdracht heeft verstrekt aan Leonie Nuijen Coaching voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk anders beschreven, is verantwoordelijk voor de betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Leonie Nuijen Coaching.
 2. Cliënt: de persoon of de personen aan wie Leonie Nuijen Coaching haar diensten verleent. Cliënt en opdrachtgever kunnen dezelfde persoon zijn maar cliënt en opdrachtgever kunnen ook verschillende personen en/of instanties.
 3. Derde partij: in voorkomende gevallen kan Leonie Nuijen Coaching haar diensten (mede) met hulp van door haar geconsulteerde professionals leveren. Leonie Nuijen Coaching kan indien noodzakelijk voor de goede uitvoering en continuïteit van de dienstverlening de samenstelling van een team wijzigen.
 4. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever verklaarde offerte of programmavoorstel.
 5. Los consult: dienstverlening zonder vooraf overeengekomen termijn, trajectplan dan wel aantal sessies. Opdrachtgever bepaalt per keer of een vervolgsessie wenselijk is.

 

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leonie Nuijen Coaching hierna te noemen: “LNC”, en een Opdrachtgever waarop LNC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LNC, voor de uitvoering waarvan door LNC derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LNC en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien LNC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LNC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 2.  Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van LNC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de opdracht, dienstverlening of product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. LNC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is LNC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LNC anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht LNC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en / of dienstverlening.

 

 

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, prijsverhogingen etc.

 1. De overeenkomst tussen LNC en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Uitvoering van de overeenkomst vindt plaats nadat de offerte of opdrachtbevestiging voor akkoord is ondertekend.
 2. opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever LNC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LNC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. LNC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. LNC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door LNC of door LNC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door LNC dan wel ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. LNC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LNC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LNC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LNC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LNC zijn verstrekt, heeft LNC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan LNC ter beschikking heeft gesteld. LNC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LNC is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LNC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LNC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LNC bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LNC op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LNC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LNC gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van LNC daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien LNC met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is LNC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LNC
  1. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen overeenkomst uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LNC rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. Indien bedongen is dat de te verlenen diensten langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. LNC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst LNC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van LNC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is LNC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LNC kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LNC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LNC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien LNC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is LNC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LNC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LNC, zal LNC in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LNC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LNC anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LNC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LNC op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 5. Dienstverlening op basis van losse consulten

 1. Bij dienstverlening zonder een vooraf afgesproken termijn, trajectplan, aantal sessies betaalt de Opdrachtgever en / of cliënt per sessie.
 2. Afspraken tussen Opdrachtgever en / of cliënt en LNC vinden plaats op initiatief van Opdrachtgever en / of cliënt.

 

 

Artikel 6. Overmacht

 1. LNC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LNC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LNC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LNC of van derden daaronder begrepen. LNC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LNC zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. LNC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel LNC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LNC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 7. Betaling. en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LNC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LNC aangegeven. LNC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 15% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever, na aanmaning, in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. LNC zal Opdrachtgever die in verzuim is, in eerste instantie eenmalig aanmanen alvorens incassokosten in rekening te brengen.
 4. LNC heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LNC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LNC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LNC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien LNC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer de opdracht en / of afspraak door Opdrachtgever en / of cliënt wordt geannuleerd dan wel niet wordt nagekomen op het overeengekomen tijdstip gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Niet verschijnen zonder bericht: 100%
 2. Annulering met berichtgeving binnen 48 uur voorafgaand aan afspraak: 100%

 

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst LNC geleverde blijft eigendom van LNC totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met LNC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door LNC geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LNC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om LNC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LNC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LNC gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens LNC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval LNC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LNC en door LNC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LNC zich bevinden en deze terug te nemen.

 

 

Artikel 10. Inspanningsverplichting

LNC zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting  wat wil zeggen dat LNC niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en / of cliënt gestelde doel.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien LNC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. LNC nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit en uitkomst van de door LNC geleverde diensten. Op LNC rust slechts een inspanningsverplichting
 3. LNC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LNC is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien LNC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LNC beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. LNC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LNC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LNC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. LNC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LNC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart LNC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LNC toerekenbaar is. Indien LNC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden LNC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LNC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LNC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. LNC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. LNC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Modellen, technieken, instrumenten, rapporten etc. die door LNC zijn ontwikkeld en / of gebruikt voor de uitvoering van een opdracht zijn en blijven eigendom van LNC. Deze modellen, technieken, instrumenten, rapporten etc. mogen alleen door de Opdrachtgever binnen de eigen organisatie gebruikt worden dan wel voor eigen gebruik gehanteerd worden. Het gebruik maken van of het openbaar maken van deze producten e.d. buiten de eigen organisatie dan wel het delen van deze producten e.d. met anderen mag alleen na vooraf schriftelijke toestemming van LNC. Op alle door LNC ontwikkelde producten rust auteursrecht.

 

 

Artikel 14. Geheimhouding

LNC is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever en / of cliënt bekend is geworden. LNC houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever en / of cliënt alleen gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever en / of cliënt worden alleen bij zwaarwegende juridische redenen aan derden verstrekt.

 

 

Artikel 15. Bijzondere bepaling

LNC behoudt zich het recht om deelnemers van een workshop, training en / of lezing die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van deze sessies verstoren dan wel belemmeren, van (verdere) deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan opdrachtgever en / of cliënt. LNC behoudt zich het recht om de kosten van de opdracht / sessie opdrachtgever en / of cliënt in rekening te brengen.

 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LNC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van LNC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LNC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Leonie Nuijen Coaching te weten: Dunamis Coaching
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met LNC.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

wijziging datum algemene voorwaarden: 23 januari 2024

Deel mijn verhaal